Kapag isinasaalang-alang kung tama na mabakunahan ang iyong anak laban sa COVID-19, maraming dapat pag-isipan. Nais nating lahat na maging ligtas ang ating mga anak at kailangang timbangin ang kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna laban sa mga pinsalang dulot ng pagkakaroon o pagkalat ng COVID.

Kapag nabakunahan ang iyong keiki:
– Mas maliit ang posibilidad na mahawaan nila ang COVID-19, kabilang ang mga variant gaya ng Delta at Omicron.
– Kahit na gawin nila, makakatulong ito na maiwasan silang magkasakit nang malubha at posibleng makaranas ng pangmatagalang epekto sa kalusugan ng COVID.
– Tutulungan silang protektahan ang mga nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit dahil sa COVID gayundin ang mga hindi mabakunahan, tulad ng napakaliit na bata o miyembro ng pamilya na may mas mataas na panganib sa kalusugan.

Dagdag pa rito, sinumang HINDI nabakunahan at nakipag-ugnayan nang malapit sa isang taong positibo sa COVID, ay dapat mag-quarantine sa loob ng limang buong araw. Kabilang dito ang keiki, na maaaring humantong sa nawawalang paaralan at iba pang mahahalagang aktibidad habang sila ay nakahiwalay.

Ang mga nabakunahan, kabilang ang keiki, ay hindi kailangang mag-quarantine kasunod ng malapit na pakikipag-ugnayan sa isang taong positibo sa COVID.

SOURCE:
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-what-parents-need-to-know (Johns Hopkins)
https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/files/2022/01/Summary-Guidance-for-COVID-19-Cases-and-Contacts.pdf (DOH)

Nai-update na 12 / 16 / 2021