Kung napapanahon ka sa iyong mga pagbabakuna sa COVID-19 at WALA kang mga sintomas, hindi mo na kailangang mag-quarantine.

Ngunit upang maging ligtas, inirerekomenda na:

  • Magsuot ng maskara sa paligid ng iba sa loob ng 10 araw
  • Magpasuri 5 araw pagkatapos mong malantad sa COVID
  • Panatilihin ang pagdistansya mula sa ibang tao (kahit sa bahay) hanggang sa maging negatibo ang iyong pagsusuri
  • Panoorin ang mga sintomas sa susunod na 14 na araw
  • Kung magkakaroon ka ng mga sintomas, pagkatapos ay ihiwalay kaagad ang sarili at magpasuri.

Kung HINDI ka nabakunahan at nakatira ka sa isang taong positibo sa COVID, dapat kang mag-quarantine sa loob ng 5 araw pagkatapos ang taong positibo sa COVID ay inilabas mula sa paghihiwalay.

Kung nakipag-ugnayan ka sa sinumang taong positibo sa COVID, dapat sundin ang lahat ng rekomendasyon sa itaas PLUS dapat kang manatili sa bahay ng 5 araw pagkatapos mong malantad sa COVID.

Source:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-background.html (CDC)
https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/files/2022/01/Quarantine-Guidance-Summary.pdf (DOH)

Nai-update na 03 / 02 / 2022